Scope of services

REG,SSF

ให้บริการรับติดต่อราชการเพื่อยื่นคำร้องทางราชการทุกประเภท รับจดทะเบียนบริษัทใหม่ และเปลี่ยนแปลงบริษัททุกกรณี

Fin & TAX, TAX Agent

บริการยื่นแบบชำระภาษีทุกประเภท รับยื่นแบบประกันสังคมและเป็นตัวแทนยื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ค

Pick-up, Messenger

ให้ริการรับ-ส่งเอกสารทางการบัญชีและเอกสารด้านภาษีและจดทะเบียนอื่นๆ โดยเจ้าหน้าที่จะให้บริการรับ-ส่งเอกสารตามวันเวลาที่กำหนด เป็นประจำทุกเดือน

Computer & Software

ให้บริการโปรแกรม NR Soft เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางการบัญชีของสำนักงานทั้งหมดไปสู่มือลูกค้าโดยตรง

Internal audit, CPA

ให้บริการวางระบบภายใน ตรวจสอบภายใน และตรวจสอบบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs

Software

รายการทางบัญชี ถูกจัดทำด้วยโปรแกรมคออมพิวเตอร์ที่มาตรฐานเหมาะสมกับธุรกิจในแต่ละประเภทธุรกิจ

NR Mobile

ให้บริการบัญชีนอกสถานที่ ณ สำนักงานของลูกค้า

MULTI-Languages

ให้บริการ หลายภาษา ตั้งแต่ ไทย อังกฤษ และจีนแมนดาริน

นโยบายคุณภาพ

เนื่องจากสำนักงานต้องการพัฒนาระบบคุณภาพภายในสำนักงาน โดยอิงกับมาตรฐาน ISO เพื่อได้รับเลือกเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดขึ้น ซึ่งสำนักงานจำเป็นต้องมี “นโยบายคุณภาพ” ที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นมาตรฐานปฏิบัติในแนวทางเดียวกันดังนี้

ความหมาย คือ

 1. ให้ความสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจลูกค้า

  ความหมาย คือ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านต้องยึดมั่นในการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด โดยเน้นให้เกิดการใช้บริการซ้ำ และความผูกพันต่อสำนักงาน

 2. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการอย่างเต็มกำลัง

  ความหมาย คือ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านต้องให้ความร่วมมือกับนโยบายของหน่วยงานราชการ ทั้งที่มีกฎหมายบังคับ และที่ไม่มีกฎหมายบังคับ โดยนำมาศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และนำมาปรับใช้กับองค์กรในทันที

 3. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณ กฎหมาย และมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัด

  ความหมาย คือ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านต้องศึกษาหลักจรรยาบรรณ กฎหมาย และมาตรฐานทางวิชาชีพให้ถ่องแท้ รวมทั้งการติดตามหลักจรรยาบรรณ กฎหมาย และมาตรฐานทางวิชาชีพที่ประกาศใช้ใหม่อย่างสม่ำเสมอ

 4. สำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  ความหมาย คือ ผู้บริหารและพนักงานต้องช่วยกันดูแลรักษา ทะนุบำรุง ช่วยเหลือสังคมและสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ โดยเน้นการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส และการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อน

ความหมาย คือ

 1. สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้องค์กร

  ความหมาย คือ ผู้บริหารและพนักงานตะหนักถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรโดยแบ่งเป็น 2 ด้านคือ ด้านรายได้ โดยการนำเสนอบริการใหม่ในลูกค้ากลุ่มเดิม หรือบริการเดิมในลูกค้ากลุ่มใหม่ เน้นการนำเสนอบริการอื่นที่ทันสมัยตรงตามความต้องการลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดลูกค้าแบบระยะยาว ด้านค่าใช้จ่าย ต้องรู้จักใช้ทรัพยากรขององค์กรเท่าที่จำเป็น และให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกิดเป็นสุขนิสัย

 2. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมืออาชีพ

  ความหมาย คือ ผู้บริหารและพนักงานต้องเป็นผู้มีความรู้เพียงพอทางวิชาชีพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของลูกค้าทุกเมื่อ

 3. เชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม

  ความหมาย คือ ผู้บริหารและพนักงานต้องสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือทั้งในด้านการทำงานโดยจะทำงานร่วมกันเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้สำเร็จ เป็นผู้เสียสละและพยายามช่วยผู้อื่นเพื่อให้ทีมทำงานได้ และในด้านความคิด ต้องใจกว้างยอมรับความเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น ในขณะเดียวกันพยายามสร้างความเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ภายในทีมแข็งแรง

 4. ภาคภูมิใจและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

  ความหมาย คือ ผู้บริหารและพนักงานต้องมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรทั้งด้านการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และด้านกระบวนความคิดในเชิงบวก โดยริเริ่มจากการมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง โดยเคารพตนเอง และเดินไปข้างหน้าอยู่เสมอ และใช้แนวความคิดดังกล่าวกลับมาสู่องค์กรโดยเน้นที่ความเคารพ รักและซื่อสัตย์ ต่อองค์กร พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าพร้อมองค์กรตลอดไป